โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลดา แทนเทือก
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ จันทร์วงษ์ษา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวาสนา เยบ้านไร่
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรกานต์ ศรีผาง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัคจิรา ยินดีรัมย์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกษมา มูลน้ำอ่าง
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พิลา
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐวรัญช์ เผือกพัด
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุธิดา มูลน้ำอ่าง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภาพร ปานานนท์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณรงศักดิ์ หมายดี
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกาญจณวรรณ จงทำมา
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรุโนชา จันทร์มา
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลลิตา ทิมาปิง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์พลอย งามเปลี่ยน
ตำแหน่ง : อาคาร สถานที่
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุมินตรา อิตแผ้ว
ตำแหน่ง : อาคาร สถานที่
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปานปฐม พรมน้ำอ่าง
ตำแหน่ง : กีฬา
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปวเรศ ปันใจ
ตำแหน่ง : กีฬา
ระดับชั้น : ม.2