โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบิน นันชัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายดำเนิน นันเขียว
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ อยู่เจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา จรัสกิตติตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ขัดเกลา
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย เรืองประพัทธ์
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอดุลย์ จารุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพันธ์ กันนัย
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยนาถ น่วมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ