โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
ครูปฐมวัย

นางสาวนงเยาว์ แสนบิ้ง
ครู คศ.3

นางเรณู รองกระโทก
ครู คศ.2

นางสาวชัญญานุช สีระสา
ครู คศ.1

นางสาวกมลพร ร้อยแก้ว
ครูอัตราจ้าง