โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมพร ราชเฉลิม
ครู คศ.3

นางสาวสมหญิง เพ็ชรสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาพร เวียงเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์
ครูผู้ช่วย