โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสาวิตรี บุญยพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัตนา จรัสกิตติตระกูล
ครู คศ.3

นางอัญชลี แสนทวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0