โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน

 

ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๑๖๓)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน

                              ***************************************************************
          ตามที่โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๑๖๓) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างรายเดือนทำหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาขาดแคลนจำนวน ๑ อัตรา  วิชาเอกภาษาไทย สาขาขาดแคลนจำนวน ๒ อัตรา  วิชาเอกสังคมศึกษา สาขาขาดแคลนจำนวน ๑ อัตรา นั้น        

บัดนี้  ทางโรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ ได้ดำเนินการสอบประมวลผลคะแนนของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ทั้ง ๒ ภาค เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด ดังนี้

     รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก วิชาเอก ภาษาไทย มีดังนี้

ลำดับที่

เลขประตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ- นามสกุล

หมายเหตุ

๐๐๒

นางสาวกาญจนา   เส็งสอน

 

๐๐๑

นางสาวนฤมล  กาสา

 

๐๑๐

นางสาวจินตหรา  นวลนอก

 

๐๑๑

นางสาวปรารถนา   สุขเณร

 

๐๐๘

นางสาวสุภาพร  อินทรา

 

 

 

 

 

  

   

 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก วิชาเอก สังคมศึกษา   มีดังนี้

ลำดับที่

เลขประตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ- นามสกุล

หมายเหตุ

๐๐๑

นางสาวชุติพร   อยู่เจริญ

 

๐๐๘

นายอนุสรณ์    เขียวรอด

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก วิชาเอก วิทยาศาสตร์  มีดังนี้

ลำดับที่

เลขประตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ- นามสกุล

หมายเหตุ

 

 

ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก

 

 

 

 

 

 

และให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก  มาดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง  วันจันทร์ที่  ๓๑   ตุลาคม  ๒๕๕๙  รายงานตัวทําสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ผ่านการสอบจะต้องนํามาในวันทำสัญญาจ้าง มีดังนี้

                    ๑. สําเนาปริญญาบัตรรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

                    ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน  ๑ ฉบับ

                    ๓. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน   ๑   ฉบับ

                    ๔. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน   ๑  ฉบับ

                    ๕. หนังสือคำรับรอง   จำนวน  ๑  ฉบับ

 

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    ณ    วันที่   ๒๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

                                 ลงชื่อ   
                                                    (นายประสาร   ดีอุดม)
                                             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,10:17   อ่าน 81 ครั้ง