โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามที่โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๑๖๓) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท

ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๑๖๓)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน

                              ***************************************************************
          ตามที่โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๑๖๓) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างรายเดือนทำหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาขาดแคลนจำนวน ๑ อัตรา  วิชาเอกภาษาไทย สาขาขาดแคลนจำนวน ๒ อัตรา  วิชาเอกสังคมศึกษา สาขาขาดแคลนจำนวน ๑ อัตรา นั้น        

บัดนี้  ทางโรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ  จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน ดังนี้

     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาเอก ภาษาไทย มีดังนี้

ลำดับที่

เลขประตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ- นามสกุล

หมายเหตุ

๐๐๑

นางสาวนฤมล  กาสา

 

๐๐๒

นางสาวกาญจนา   เส็งสอน

 

๐๐๓

นางสาวสุกัญญา   หม่องชา

 

๐๐๔

นางสาวธิดารัตน์  คำเวียง

 

๐๐๕

นายวีพล  ทองเตียง

 

๐๐๖

นางสาวจริยา  แซ่เล้า

 

๐๐๗

นางสาวกมลพิชญ์   คำปาน

 

๐๐๘

นายพงษธร   มาตราช

 

๐๐๙

นางสาวรัชดารินทร์   คำก้อนแก้ว

 

๑๐

๐๑๐

นางสาวสุนันทนา   นิลพัทร

 

๑๑

๐๑๑

นางสาวสุภาพร  อินทรา

 

๑๒

๐๑๒

นางสาวจริยา   อิ่มรอด

 

๑๓

๐๑๓

นางสาวสุดารัตน์  ทิใจ

 

๑๔

๐๑๔

นางสาวจินตหรา  นวลนอก

 

๑๕

๐๑๕

นางสาวปรารถนา   สุขเณร

 

๑๖

๐๑๖

นางสาวจริยา  สิงห์แรง

 

  

   

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาเอก สังคมศึกษา   มีดังนี้

ลำดับที่

เลขประตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ- นามสกุล

หมายเหตุ

๐๐๑

นางสาวชุติพร   อยู่เจริญ

 

๐๐๒

นางสาววิจิตรา    ศรีเขื่อนแก้ว

 

๐๐๓

นางสาวเจนจิรา   ตนใจ

 

๐๐๔

นางสาวเบญจวรรณ  ป้อมสาหร่าย

 

๐๐๕

นายอาคม  วงศ์วรรณา

 

๐๐๖

นางสาวสุดารัตน์  ล้นเหลือ

 

๐๐๗

นางสาวภัทรกมล   ไสสีสูบ

 

๐๐๘

นางาสาวปาริชาติ   กิกลิ้ง

 

๐๐๙

นางสาววราภรณ์  แก้วสอาด

 

๑๐

๐๑๐

นางสาวภุศลิน   ธูปเทียน

 

๑๑

๐๑๑

นายอนุสรณ์    เขียวรอด

 

  

     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาเอก วิทยาศาสตร์  มีดังนี้

ลำดับที่

เลขประตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ- นามสกุล

หมายเหตุ

๐๐๑

นางสาวอัญชนา   แก้วทองมา

 

๐๐๒

นางสาวพรทิพย์  อยู่เจริญ

 

๐๐๓

นางสาวปิ่นอนงค์   นาปัญญา

 

๐๐๔

นางสาวรัชฎาภรณ์   อินเมือง

 

๐๐๕

นางสาวกนกกร  ถนอมเกียรติ

 

๐๐๖

นางสาวอรวรรณ   เกิดปู่

 

๐๐๗

นางสาวกนกวรรณ   ดีอุดม

 

๐๐๘

นางสาวชลดา   ฝีปากเพราะ

 

๐๐๙

นางสาวนันทิกานต์   อุปทะ

 

๑๐

๐๑๐

นางสาวณภัทรนันท์   ยอดคำ

 

๑๑

๐๑๑

นายยุทธนา   วงสุริยะ

 

๑๒

๐๑๒

นางสาวอรอนงค์   วันเกลี้ยง

 

๑๓

๐๑๓

นางสาวสุทัศน์ดาว  จำปา

 

๑๔

๐๑๔

นางสาวณัฏฐ์   นุ่มนวล

 


 

 

และให้ผู้มีรายชื่อ  มาสอบประเมินประสบการณ์ปฏิบัติการสอน และการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก อาคารมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบวิชาเอก ภาษาไทย  ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สอบวิชาเอก สังคมศึกษา ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวิชาเอก วิทยาศาสตร์
 

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    ณ    วันที่   ๑๘   เดือน        กันยายน     พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

 

                                 ลงชื่อ   
                                                    (นายประสาร   ดีอุดม)
                                             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ

 

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,10:16   อ่าน 116 ครั้ง