โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
เขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นที่บริการ
หมุ่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเหนือใหญ่ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
4
บ้านค้อกลาง ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
6
บ้านท่าดินขาว ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
8
บ้านไร่น้อย ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์