โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 • ëพันธกิจ (Mission) ë

  1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีและให้ทุก ฝ่ายมีส่วนร่วม

  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ

  3. จัดและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

  4. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณพัฒนา  บุคลากรให้มี คุณภาพต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำ  รายงาน

  คุณภาพการศึกษา

  ëจุดหมาย (Destinations) ë

        มุ่งการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน     เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551