โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๑๖๓) มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณธรรมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

 

พันธกิจ

          1)  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

          2)  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย

          3)  เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง

          4)  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

                               การแข่งขันของประเทศ

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ค่านิยม     TEAMWINS

                   T = Teamwork การทำงานเป็นทีม

                   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน

                   A = Accountability ความรับผิดชอบ

                   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

                   W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

                   I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

                   N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน       

          S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ                                           

เป้าประสงค์รวม

                   1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

                   2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง

เท่าเทียม และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม

                   1. คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(3.830)

                   2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงาน(ร้อยละ 82)

                    3. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ร้อยละ 60)

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET)(เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา)

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

             1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น                                   

             2. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

    1. พัฒนาผ้เรียนให้มีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของของประเทศ

    2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                       1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

   2. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย

   3. สถานศึกษาจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี คุณภาพและมาตรฐาน

   4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

   5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ

   6. ครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน

         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ การวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล

         ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                    1. นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม          มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     

                     2. มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

         ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

           1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้

           2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา

3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ ชุมชน

 

4. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

สีประจำโรงเรียน ม่วงเหลือง

                                    ม่วง       หมายถึง     ปัญญา

                                    เหลือง   หมายถึง     คุณธรรม

ปรัชญาโรงเรียน              “สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม”

คติพจน์                         ผู้หมั่นเสมอ  ย่อมมีโอกาสสำเร็จ