โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055454179
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ

           โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง  ( สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่  163 )    ได้เริ่มทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  1   เมษายน   2464    โดยขุนเจริญราษฎร์   เจริญสุข      นายอำเภอตรอน  เป็นประธานในพิธี    ขุนอนันต์  อานาทร  กำนันตำบลน้ำอ่าง   พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชน  ในตำบลน้ำอ่าง   ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ ไม่สามารถสืบค้นประวัติได้    ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “  โรงเรียนประชาบาลตำบลน้ำอ่าง 1 ” (วัดศรีสะอาด)    โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีสะอาดเป็นสถานที่เรียน

เปลี่ยนชื่อโรงเรียน

        โรงเรียนประชาบาลตำบลน้ำอ่าง 1  ( ศรีสะอาด ) เริ่มเปิดเรียนมาตั้งแต่งวันที่  1 เมษายน  2464 จนถึงวันที่  4 พฤษภาคม  2495  นายต่วน    แก้วน้ำเพชร  ครูใหญ่ในขณะนั้นได้รับหนังสือทางราชการสั่งให้โรงเรียนประชาบาลทุกโรงเรียนโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด      กระทรวงมหาดไทย  แล้วให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลน้ำอ่าง  1   (ศรีสะอาด)   เป็นโรงเรียนวัดน้ำอ่าง หลังจากที่เปลี่ยนชื่อโรงเรียนแล้วแต่ก็ยังใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีสะอาดเป็นสถานที่เรียนเหมือนเดิม 

ในระหว่างปี  พ.ศ. 2491  ถึง  พ.ศ. 2495  ปรากฎว่ามีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ศาลาไม่พอเป็นที่เรียน  นายต๋วน  แก้วน้ำเพชร   ครูใหญ่พร้อมด้วยคณะครู    ผู้ใหญ่บ้าน    กรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  เห็นควรให้มีการสร้างโรงเรียนชั่วคราวในที่ดินของโรงเรียนที่ได้ขอสงวนไว้   โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวเสาไม้เนื้อแข็ง  เครื่องบนทำด้วยไม้ไผ่ล้อม  และกันห้องด้วยไม้ไผ่สับฝาขัดแตะ  มุงด้วยหญ้าคา  เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้แยกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 -  4   ส่วนชั้ประถม-ศึกษาปีที่  1 – 2   ยังคงเรียนที่  วัดศรีสะอาดตามเดิม

         ต่อมาปี พ.ศ. 2496  ครูใหญ่และคณะครูได้ปรึกษาหารือกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการศึกษา  ประชาชน  แจ้งให้ทราบว่าศาลาการเปรียญวัดศรีสะอาดที่ใช้เป็นสถานที่เรียน ได้ทรุดโทรมลงไปมากและไม้ถูกปลวกทำลาย    จึงเสนอให้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นในบริเวณโรงเรียน  โดยแบ่งให้กรรมการศึกษา  ประชาน จัดหาไม้อุปกรณ์เพื่อเตรียมการสร้างอาคาร-เรียน

         ย้ายที่เรียน  หลังจากที่ได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างครบแล้วจึงลงมือก่อสร้าง  เมื่อวันที่  4   กุมภาพันธ์  2497  เป็นอาคารเรียน

ชั้นเดียว  แบบ ป.1 ฉ.  มีมุขกลางขนาด  5  ห้องเรียน   มุงด้วยหญ้าคาแล้วปรับปรุงเป็นสังกะสี  ไม่มีฝากั้นห้อง  ผู้ที่เป็นหัวหน้าในการก่อสร้างคือ  กำนันเตอะ วงศ์หมุด และนายต๋วน  แก้วน้ำเพชร  คณะครู  กรรมการศึกษา     ผู้ปกครองนักเรียน   สร้างเสร็จ  และใช้การได้ในปี พ.ศ. 2497  จึงได้ย้ายโรงเรียนจากวัดศรีสะอาดมาเรียนที่โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ ในปัจจุบันนี้  พร้อมด้วยอาคารเรียนชั่วคราวมุงด้วยหญ้าคาอีก 1 หลัง  มีครู  11  คน   นักเรียน  421  คน  เปิดสอนตั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4   ในปี  พ.ศ.  2502   ชาวบ้านน้ำอ่างได้ร่วมใจกันเก็บรวบรวมเงินจำนวนหนึ่งประมาณ  50,000 บาทได้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง  เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.  มีมุขด้านข้างขนาด  5  ห้องเรียนมีฝาล้อมรอบ  มีฝ้าเพดานตลอดแต่ไม่ได้กั้นห้องเรียน

         เปิดเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  ในปี พ.ศ. 2509  นายสำเภา   เชื้อบาง  ครูใหญ่และคณะครูได้เห็นว่าการศึกษาของตำบลน้ำอ่างเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที่อื่น จำนวนมาก  จึงได้ขออนุญาตเปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  5  โดยไม่บังคับเรียนและเก็บเงินบำรุงการศึกษา    เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2508  มีนักเรียน  22  คน ครูประจำชั้นคือ  นางสาวมาลี  คล้ายชม   ต่อมา 

 ปีพ.ศ. 2510   สร้างอาคารชั่วคราว  มุงหญ้าคา  1  หลัง  เพราะมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

          เพิ่มเติมชื่อโรงเรียน   ต่อมาในปี พ.ศ.  2511  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวน  250,000  บาท  ให้สร้างอาคารเรียนแบบ  008   ขนาด  5  ห้องเรียนมีมุขกลาง  และกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่ง  ให้เพิ่มชื่อโรงเรียน  “ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่  163) ”

           ปีการศึกษา  2534     วันที่  14    พฤษภาคม    2534    โรงเรียนเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชั้น  ม.1จำนวน  2 ห้องเรียน มีนักเรียน 57 คน                           

          ปีงบประมาณ 2548 โรงเรียนจัดงานฉลองครบ 7 รอบ 84 ปี

การก่อตั้งโรงเรียน

          ปีงบประมาณ 2551 สโมสรโรตาลี่อุตรดิตถ์ โครงการทุนสมทบของโรตาลี่สากล MG64543 มอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนน้ำอ่างฯ

          ปีงบประมาณ 2552 บริษัท AIA ได้จัดสร้างห้องสมุด ห้องที่ 10 ของประเทศ มอบให้โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ พร้อมสื่ออุปกรณ์ครบครัน

           ปีงบประมาณ 2553 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสร้างแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาด

          ปีงบประมาณ 2554  

          -  โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯเข้าโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

          -  โรงเรียนจัดงานฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียน